Het beste in ieder kind boven halen,
daar doen wij graag iets extra's voor!

Meest gestelde vragen

Wat houdt de zorgplicht in?

Schoolbesturen hebben de zorgplicht om alle leerlingen die zijn aangemeld een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Nieuw hierin is dat een leerling voortaan schriftelijk aangemeld moet worden. De school die het aanmeldformulier ontvangt, moet een zo passend mogelijk aanbod doen. Dat moet een plek op een school zijn waar de leerling ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. De zorgplicht is wettelijk verplicht.

Vanaf welke leeftijd geldt de zorgplicht?

Een kind kan vanaf vier jaar naar school. Vanaf drie jaar kunnen ouders hun kind aanmelden op een school. Als het kind extra ondersteuning nodig heeft, geven ze dit bij de aanmelding aan. De zorgplicht gaat dan direct in, ook al is het kind bij aanmelding jonger dan 4 jaar. De school moet vervolgens de aanvraag in behandeling nemen en een passende plek bieden. Soms worden kinderen aangemeld voordat zij drie jaar zijn. Dan gaat de zorgplicht nog niet in.

Wanneer moeten wij ons kind inschrijven bij een school?

Dit kan vanaf de dag waarop uw kind de leeftijd van drie jaar bereikt.
Ouders bepalen zelf bij welke school ze hun kind aanmelden. Het kind moet minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum aangemeld worden. Na inschrijving krijgt de school zes weken de tijd om een passende plek te vinden. Deze termijn kan één keer met vier weken worden verlengd.

Moet de school elk kind aannemen dat aangemeld is?

De school waar een kind wordt aangemeld, hoeft niet elk kind op de eigen school te plaatsen. Wel moet de school altijd eerst onderzoeken of zij zelf een passend onderwijsprogramma kan bieden.
Kan de school dit niet dan moet het schoolbestuur een andere school vinden die wel een passende plaats heeft voor het kind. Dit is geregeld in de Wet Passend Onderwijs.

Hoe bepaalt de school welke plek geschikt is voor mijn kind?

De school onderzoekt een passend aanbod op basis van de 'Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte'. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind en de school en de wensen van de ouders. Als plaatsing niet mogelijk is op de school van aanmelding, dan moet het schoolbestuur een passende plaats op een andere school vinden. Het samenwerkingsverband passend onderwijs kan daarbij helpen.

Hoe zorg ik dat mijn kind na onze verhuizing naar een nieuwe school kan?

Bij verhuizingen gelden dezelfde regels als bij plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Wij raden u aan om uw kind minimaal 10 weken van tevoren in te schrijven op de nieuwe school, zodat het direct na de verhuizing naar school kan.

Wat is een toelaatbaarheids­verklaring voor speciaal (basis)onderwijs?

Een toelaatbaarheidsverklaring is nodig voor kinderen die naar het speciaal (basis)onderwijs gaan. Het speciaal onderwijs is opgedeeld in vier clusters:
Speciaal Onderwijs
  • Cluster 1; scholen voor leerlingen met een visuele beperking.
  • Cluster 2; scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking.
  • Cluster 3; scholen voor leerlingen met verstandelijke/lichamelijke beperkingen en leerlingen die langdurig ziek zijn.
  • Cluster 4; scholen voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.
Speciaal Basisonderwijs
Scholen voor leerlingen met een speciale onderwijsvraag die niet door een reguliere basisschool beantwoord kan worden.

Wie geeft de toelaatbaar­heids­verklaring af?

Voor speciaal basisonderwijs heeft RiBA de bevoegdheid een toelaatbaarheidsverklaring af te geven. De toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 wordt ook door RiBA afgegeven. Voor de scholen van cluster 1 en 2 wordt dat gedaan door een commissie. Samenwerkingsverband RiBA kan de aanvraag voor deze toelaatbaarheids­verklaring wel ondersteunen.

Moeten ouders de aanvraag van een toelaatbaarheids­verklaring verplicht ondertekenen?

Het is niet wettelijk verplicht dat ouders de aanvraag ondertekenen. Sommige scholen en samenwerkingsverbanden vragen dit wel van ouders. Dit is hun eigen beleid. Het uitgangspunt is wel dat de school met ouders overlegt. Het is tenslotte van belang dat ouders weten wat een eventuele verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs betekent.

Wie vraagt een toelaatbaarheids­verklaring aan voor een leerling die naar het voortgezet onderwijs gaat?

De school voor voortgezet (speciaal) onderwijs waar de leerling wordt aangemeld moet de toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dat doet de school bij het samenwerkingsverband passend onderwijs VO waar de leerling woont.