Het beste in ieder kind boven halen,
daar doen wij graag iets extra's voor!

Uitleg afkortingen en vaktaal

AO

Ambulante ondersteuning
Ambulante ondersteuning kan worden geboden aan een leerkracht werkzaam binnen het samenwerkings­verband. Deze richt zich op het versterken van het ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden teneinde tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin
Centrum (fysiek of figuurlijk) waar ouders terecht kunnen voor vragen, advies en hulp in het opvoeddomein.

Dyslexie

Kinderen met ernstige leesproblemen. Ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiserings­proces van de lees- en/of spellingvaardigheden. De diagnose dyslexie mag alleen door een daartoe bevoegd deskundige gesteld worden.

Expertisemodel

Het samenwerkingsverband richt een netwerk in van voorzieningen waar scholen gebruik van kunnen maken.

Gebiedsteam

(wijkteam) 
In veel gemeenten zijn gebiedsteams opgezet met beroepskrachten uit verschillende instellingen. Deze teams houden zich bezig met preventie en ondersteuning en bieden daarnaast vaak ook lichte hulp en toegang tot gespecialiseerde hulp. In Ridderkerk spreekt men van gebiedsteams. In Barendrecht en Albrandswaard spreekt men van wijkteams.

Gedragswetenschapper

Een gedragswetenschapper is bijvoorbeeld een orthopedagoog, psycholoog of GZ-psycholoog.

Handelingsverlegenheid 

Handelingsverlegenheid ontstaat wanneer een leraar/school niet in verlegenheid staat is om aan de onderwijsbehoeften van een leerling te voldoen. Het is de door school en leraar gevoelde (en dus reële) impasse die ontstaat door de discrepantie tussen gewenst onderwijsaanbod aan de leerling en/of de verlangde ondersteuningsbehoefte van de leraar. Handelings­verlegenheid waarover we hier spreken is altijd onderwijs gerelateerd.

HGW

Handelingsgericht werken
Een stapsgewijze constructieve manier van werken voor de intern begeleider waarbij de uitgangspunten en de fasen hetzelfde zijn als bij handelingsgerichte diagnostiek.

IB

Intern begeleider
De coördinator van de ondersteuning op de basisschool.

Collegiale consultatie

Kennisuitwisseling op gelijkwaardig niveau; de gespreks­deelnemers hebben hetzelfde werk/eenzelfde functie en kunnen op collegiale basis informatie/kennis uitwisselen.

Leerlingvolgsysteem

Het geheel van methode-gebonden en methode-onafhankelijke toetsen en observatiemodellen dat een school bijhoudt om de vorderingen van leerlingen in kaart te kunnen brengen. In samenwerkingsverband RiBA werken alle scholen met het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys.

MKD

Medisch Kinderdagverblijf heeft specifieke expertise in het signaleren en onderkennen van ontwikkelings­problemen en het vervolgens stimuleren van een optimale ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 7 jaar.

Multidisciplinair team

Een team dat is samengesteld uit mensen met een verschillende expertise, bijvoorbeeld vanuit het onderwijs (een orthopedagoog) en de jeugdhulp (een maatschappelijk werker).

OKR

Onderwijskundig rapport 
Een verzamelnaam voor documenten die gebruikt worden om gegevens over leerlingen door te geven aan een commissie of een andere school.

Ondersteuningsbehoeften

Deze verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedings­behoeften te kunnen realiseren. Een leraar heeft bijvoorbeeld behoefte aan feedback bij het realiseren van een aanpak die gericht is op het versterken van de competentie­gevoelens van een kind. Een ouder kan behoefte hebben aan hulp bij het maken en handhaven van een dagindeling, zodat haar kind meer structuur krijgt.

Onderwijsbehoeften

De omschrijving van de begeleiding die een leerling nodig heeft om tot leren te kunnen komen. Dit laat zich het best omschrijven middels de aanvullingen op de volgende zinnen:
Deze leerling heeft instructie nodig die…
Opdrachten nodig die…
(Leer)activiteiten nodig die…
Feedback nodig die…
Groepsgenoten nodig die…
Een leraar nodig die…
Een leeromgeving nodig die…
Ondersteuning nodig die….

Onderwijsarrangementen

Onderwijsarrangementen beschouwen we als een inhoudelijk aanbod dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van een leerling. Dat kan via begeleiding aan de leerling of de leerkracht (door een interne of ambulante begeleider) of door (tijdelijke) plaatsing van de leerling in een speciale onderwijs­setting. Bij het realiseren van het juiste onderwijsarrangement speelt de ondersteunings­behoefte van de leraar een belangrijke rol.

OP

Ondersteuningsplan
In het onder­steunings­plan legt het samenwerkings­verband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de school ondersteunings­profielen van de deelnemende scholen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkings­verband ten minste moeten bieden.

OPR

Ondersteuningsplanraad 
Het medezeggenschaps­orgaan van het samen­werkings­verband dat instemmingsrecht heeft op het ondersteuningsplan. Hierin zijn zowel ouders als personeel van de scholen vertegenwoordigd.

Orthopedagoog

Een orthopedagoog houdt zich bezig met kinderen in een problematische leer- en/of opvoedingssituatie. Hieronder vallen leer-, gedrags- en opvoedings­problemen.

Ouders

Onder ouders wordt tevens verstaan: verzorgers en/of voogden.

Passend Onderwijs

Onderwijs passend bij een specifieke leerling. Scholen en hun besturen hebben met ingang van de wet Passend Onderwijs (augustus 2014) de verantwoordelijk­heid om voor alle leerlingen (ongeacht hun onderwijs­behoeften) een passend onderwijsaanbod te realiseren.

PDCA

Plan Do Check Act, een afkorting die staat voor de belangrijkste stappen uit de cirkel.
Plan (maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken), Do (voer het plan uit), Check (vergelijk de resultaten met wat je had willen bereiken), Act (bij afwijking: neem maatregelen/stuur bij om de resultaten alsnog te bereiken).

PO

Primair onderwijs 
Het funderend onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar. Het is een verzamelnaam voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

SMW

School Maatschappelijk Werk
Een laagdrempelige brugfunctie tussen onderwijs en jeugdhulp, gericht op het vroegtijdig signaleren en aanpakken van opvoed- en opgroei­problemen.

SBO

Speciaal basisonderwijs
Scholen in het speciaal basisonderwijs hebben dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Maar de leerlingen in het speciaal basis­onderwijs krijgen meer tijd om die te halen. De groepen in het speciaal basisonderwijs zijn kleiner en er zijn meer deskundigen. Leerlingen kunnen tot hun 14e jaar op een school voor speciaal basisonderwijs terecht.

Schoolmodel

De financiële middelen van het samenwerkings-verband worden onder school­besturen/scholen besteed op basis van het leerlingenaantal.

SO

Speciaal onderwijs
Het speciaal onderwijs (SO) geeft onderwijs aan leerlingen die zeer specialistische en/of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, langdurige ziekte of psychiatrische aandoening hebben. Het SO is opgedeeld in vier clusters:
  • Cluster 1 voor kinderen met een visuele beperking.
  • Cluster 2 voor kinderen met een auditieve beperking en/of ernstige taalspraakproblematiek.
  • Cluster 3 voor kinderen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke handicap en meervoudig beperkte leerlingen.
  • Cluster 4 voor kinderen met ernstige gedrags­problemen en/of psychiatrische problematiek.

SOP

Schoolondersteuningsprofiel
Een document waarin de school beschrijft welke mogelijkheden (expertise, materialen) zij in huis heeft op het gebied van ondersteuning aan leerlingen. In het profiel beschrijft de school ook haar ontwikkeldoelen op dat gebied.

SWV

Samenwerkingsverband
In ons geval swv-RiBA (PO-2805), een samenwerking van alle scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard.

TLV

Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkings­verband waarmee ouders hun kind aan kunnen melden bij een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Trajectbegeleider

De trajectbegeleider is de neutrale voorzitter van het HIA-gesprek. Bij afgifte van een toelaatbaarheids­verklaring treedt de trajectbegeleider op als tweede deskundige.

VO

Voortgezet onderwijs

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs
Het equivalent van het speciaal onderwijs voor leerlingen van 12-18 jaar.

Wijkteam

(gebiedsteam)
In veel gemeenten zijn wijkteams opgezet met beroeps­krachten uit verschillende instellingen. Deze teams houden zich bezig met preventie en ondersteuning en bieden daarnaast vaak ook lichte hulp en toegang tot gespecialiseerde hulp. In Barendrecht en Albrandswaard spreekt men van wijkteams. In Ridderkerk spreekt men van gebiedsteams.