Het beste in ieder kind boven halen,
daar doen wij graag iets extra's voor!

MET RIBA

Onze medewerkers

De kinderpsychologen van RiBA zijn medewerkers met een afgeronde wetenschappelijke opleiding als psycholoog of orthopedagoog. Ze hebben de bevoegdheid om bij kinderen diagnoses te stellen. Onze ambulant ondersteuners hebben allemaal gewerkt in het speciaal (basis)onderwijs. Hun ervaring hebben ze aangevuld met post-HBO opleidingen.
Klik hier voor het overzicht van onze medewerkers >>
Onze vacatures >>

Betrokkenheid ouders

Wij stellen ouders graag in de gelegenheid om bij het onderwijs van hun kind betrokken te zijn. De gedachten en wensen van ouders zijn belangrijk voor de te maken keuzes binnen het passend onderwijs. Daarom zien we ouders graag plaatsnemen in de ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin zijn zowel de ouders als de scholen vertegenwoordigd.

Partner van speciaal (basis)onderwijs

Scholen voor speciaal (basis)onderwijs richten zich op kinderen die meer nodig hebben dan regulier basisonderwijs. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met een verstandelijke/lichamelijke beperking of met ernstige gedragsproblemen. RiBA heeft goede contacten met SBO De Burcht en SO De Wilgen in de BAR-gemeenten en landelijk met meerdere scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

Relatie met voorschoolse voorzieningen

Voorschoolse voorzieningen zoals kinderdagverblijf en peuterspeelgroep zijn de voorloper van het regulier of speciaal (basis)onderwijs. Voorschoolse voorzieningen, basisscholen, BAR-gemeenten en RiBA zorgen samen voor een goede overdracht van de kinderen.

Relatie met het voortgezet onderwijs (VO)

Om de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen, onderhoudt RiBA goede contacten met samenwerkingsverband-Koers VO. Persoonlijke informatie wordt overigens alleen overgedragen met toestemming van de ouders.


De gemeenten en RiBA

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA is actief in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. RiBA werkt in deze BAR-gemeenten hecht samen met alle scholen en heeft goede contacten met scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.
Door de samenwerking is er ook een goede afstemming van allerlei praktische zaken. Denkt u bijvoorbeeld aan leerlingenvervoer dat gemeenten indien nodig organiseren.
Klik hier voor de deelnemende scholen >>
Klik hier voor de locaties van de scholen >>

Wijkteams en RiBA

De wijkteams weten bijvoorbeeld veel over de jeugd in hun gebied en kunnen met hun informatie en kennis een belangrijke bijdrage leveren aan passend onderwijs. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de extra (para)medische voorzieningen voor kinderen.
Website wijkteams gemeente Barendrecht >>
Website wijkteams gemeente Albrandswaard >>
Website wijkteams gemeente Ridderkerk >>


Dyslexie en RiBA

Tot 2015 werd diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Vanaf 1 januari 2015 valt de vergoeding van diagnostiek en behandeling onder de Jeugdwet.
Gemeenten hebben volgens de Jeugdwet de taak om de dyslexiezorg te organiseren en te financieren voor leerlingen die binnen hun grenzen woonachtig zijn. De school heeft en behoudt de taak om een schooldossier op te bouwen conform het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0.
RiBA treedt namens de BAR-gemeenten op als poortwachter tot de vergoede dyslexiezorg. Dit houdt in dat een GZ-psycholoog van RiBA het dossier inhoudelijk beoordeelt. De BAR-gemeenten blijven verantwoordelijk voor de bekostiging, inkoop en controle van de dyslexie-behandelinstituten.

Procedure bij vermoedens van dyslexie
1. De Intern Begeleider van de school heeft de taak om een schooldossier op te stellen en het vermoeden EED te onderbouwen volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0. Dit schooldossier wordt besproken met de orthopedagoog van RiBA.
2. Indien de orthopedagoog op basis van het schooldossier aanwijzingen ziet voor het vermoeden van dyslexie wordt het complete dossier overgedragen aan de poortwachter.
3. De poortwachter beoordeelt het dossier en geeft een ontvankelijkheidsverklaring af. Om de twee weken stuurt de poortwachter een lijst naar de gemeente met namen en geboortedata van de leerlingen waarvoor een ontvankelijkheidsverklaring is afgegeven.
4. De leerling mag nu aangemeld worden bij een zorgaanbieder die onderzoekt of de leerling dyslexie heeft.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorsturen van het goedgekeurde schooldossier aan de gekozen zorgaanbieder.
5. De aanbieder stuurt een aanvraag naar de gemeente met een verzoek om toestemming voor diagnostiek en eventuele behandeling.
6. De gemeente controleert de aanvraag en geeft een beschikking af. (Is er een akkoord van RiBA? Is de zorgaanbieder een gecontracteerde partij? Is het kind een inwoner van de BAR-gemeenten?)
7. Diagnostiek en behandeling van EED wordt zo snel mogelijk gestart.

Aanbieders van dyslexiezorg
Door de BAR-gemeenten zijn voor de periode 2018 t/m 2020 de volgende aanbieders gecontracteerd:
• Instituut voor leerproblemen Barendrecht / Alles Kids
• IWAL
• Leestalent (Educto)
• Regionaal Instituut voor Dyslexie
• Stichting Driestar Educatief
Dyslexie en RiBA

OPR en MR

RiBA kent twee organen voor medezeggenschap:
De ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit ouders en onderwijsmedewerkers en heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Alle besturen worden vertegenwoordigd in de OPR op basis van één stem per schoolbestuur. 
De OPR-leden stellen zich graag aan u voor >>
U kunt mailen met de OPR: ondersteuningsplanraad@swv-riba.nl

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie medewerkers van RiBA. De MR heeft advies- en instemmingsrecht op personele aangelegenheden.