Het beste in ieder kind boven halen,
daar doen wij graag iets extra's voor!

MET RIBA

Samenwerken voor ieder kind

Wij heten een Samenwerkingsverband omdat wij het SAMEN doen, met de ouder of verzorger, met de leerkracht en de school, met deskundigen zoals kinderpsycholoog of hulpverlener, met gemeenten en met de wijkteams.

Onze medewerkers

De kinderpsychologen van RiBA zijn medewerkers met een afgeronde wetenschappelijke opleiding als psycholoog of orthopedagoog. Ze hebben de bevoegdheid om bij kinderen diagnoses te stellen. Onze ambulant ondersteuners hebben allemaal gewerkt in het speciaal (basis)onderwijs. Hun ervaring hebben ze aangevuld met post-HBO opleidingen.
Klik hier voor het overzicht van onze medewerkers >>
Onze vacatures >>

Betrokkenheid ouders

Wij stellen ouders graag in de gelegenheid om bij het onderwijs van hun kind betrokken te zijn. De gedachten en wensen van ouders zijn belangrijk voor de te maken keuzes binnen het passend onderwijs. Daarom zien we ouders graag plaatsnemen in de ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin zijn zowel de ouders als de scholen vertegenwoordigd.

Partner van speciaal (basis)onderwijs

Scholen voor speciaal (basis)onderwijs richten zich op kinderen die meer nodig hebben dan regulier basisonderwijs. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met een verstandelijke/lichamelijke beperking of met ernstige gedragsproblemen. RiBA heeft goede contacten met SBO De Burcht en SO De Wilgen in de BAR-gemeenten en landelijk met meerdere scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

Relatie met voorschoolse voorzieningen

Voorschoolse voorzieningen zoals kinderdagverblijf en peuterspeelgroep zijn de voorloper van het regulier of speciaal (basis)onderwijs. Voorschoolse voorzieningen, basisscholen, BAR-gemeenten en RiBA zorgen samen voor een goede overdracht van de kinderen.

Relatie met het voortgezet onderwijs (VO)

Om de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen, onderhoudt RiBA goede contacten met samenwerkingsverband-Koers VO. Persoonlijke informatie wordt overigens alleen overgedragen met toestemming van de ouders.


De gemeenten en RiBA

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA is actief in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. RiBA werkt in deze BAR-gemeenten hecht samen met alle scholen en heeft goede contacten met scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.
Door de samenwerking is er ook een goede afstemming van allerlei praktische zaken. Denkt u bijvoorbeeld aan leerlingenvervoer dat gemeenten indien nodig organiseren.
Klik hier voor de deelnemende scholen >>
Klik hier voor de locaties van de scholen >>

Wijkteams en RiBA

De wijkteams weten bijvoorbeeld veel over de jeugd in hun gebied en kunnen met hun informatie en kennis een belangrijke bijdrage leveren aan passend onderwijs. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de extra (para)medische voorzieningen voor kinderen.
Website wijkteams gemeente Barendrecht >>
Website wijkteams gemeente Albrandswaard >>
Website wijkteams gemeente Ridderkerk >>

OPR en MR

RiBA kent twee organen voor medezeggenschap:
De ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit ouders en onderwijsmedewerkers en heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Alle besturen worden vertegenwoordigd in de OPR op basis van één stem per schoolbestuur. 
De OPR-leden stellen zich graag aan u voor >>
U kunt mailen met de OPR: ondersteuningsplanraad@swv-riba.nl

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie medewerkers van RiBA. De MR heeft advies- en instemmingsrecht op personele aangelegenheden.