Basisondersteuning binnen swv RiBA

De basisondersteuning die is afgesproken in samenwerkingsverband RiBA waarbij de basisschool:
a. handelingsgericht en planmatig werkt;
b. actief participeert in de onderwijsondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband
c. en in staat is om preventieve en lichte ondersteunende interventies uit te voeren in de klas.

Sub a. Een basisschool werkt handelingsgericht als zij systematisch de principes van het handelingsgericht werken toepast.

Sub b. Een basisschool participeert in de onderwijsondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband door deelname aan een schoolondersteuningsteam (sot), arrangerende  gesprekken (hia) en de netwerken. Ook helpt een basisschool waar nodig mee bij de plaatsing van voorschoolse, externe leerlingen en de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Sub c. Uitgangspunt is dat deze handelingen tot het handelingsrepertoire van de basisschool behoren:
1. het toepassen van dyslexieprotocollen;
2. het toepassen van dyscalculieprotocollen;
3. het bieden van ondersteuning voor leerlingen met een taalachterstand;
4. tegemoetkomen aan verschillen in cognitieve eigenschappen tussen leerlingen;
5. tegemoetkomen aan verschillen in sociaal-emotionele eigenschappen tussen leerlingen;
6. het bieden van individuele begeleiding en/of een prikkelarme werkplek;
7. het werken met een aanpak ter regulering van gedrag;
8. het werken met een pestprotocol;
9. een protocol medische handelingen;
10. van alle scholen wordt verwacht dat zij een onderwijsvoorziening treffen voor (hoog- of meer)begaafde leerlingen.

Dit betekent dat het samenwerkingsverband in principe geen ondersteuning biedt voor basisondersteuning. Gerichte, incidentele consultatie is wel mogelijk. Op basis van leerlingkenmerken wordt verwacht dat de basisondersteuning minimaal voldoende is om leerlingen met een uitstroomverwachting eind groep 6 passend onderwijs te bieden in de reguliere basisschool.