Herbeoordelingen

Bij samenwerkingsverband RiBA (28.05) kan een herbeoordeling tlv aangevraagd worden  voor leerlingen die woonachtig zijn binnen het postcodegebied van de BAR-gemeenten.
Swv RiBA streeft ernaar om de voorwaarden tot en de route naar de herbeoordeling van de tlv praktisch en transparant te houden. Dit vraagt om nauwgezette samenwerking tussen de aanvrager en het samenwerkingsverband.
Wij hopen op onderstaande wijze de verwerking van herbeoordelingsvragen eenvoudiger,
inzichtelijker en sneller te maken voor alle partijen.

Aanvraag van een herbeoordeling:
Een aanvraag voor een herbeoordeling wordt digitaal gedaan in het administratiesysteem Kindkans. Indien u nog geen toegang heeft tot Kindkans dan dient u eerst stap 1-4 te volgen:

1. De aanvrager vraagt een account aan voor Kindkans bij RiBA via onderstaand mailadres of telefoonnummer.
2. Met het account krijgt de aanvrager toegang tot het administratiesysteem via deze link
3. De aanvrager voegt de leerling toe door op tab ‘hulpvragen’ te klikken en vervolgens rechts onderaan op ‘toevoegen’ te klikken.
4. De aanvrager vult personalia, adres en relatiegegevens van de leerling én de schoolgegevens in en slaat deze op. Let op: controleer de adres- en mailgegevens van de ouders. Ouders krijgen een kopie van de tlv via een e-mail.
5. De aanvrager stelt een hulpvraag ‘TLV-herbeoordeling’ op. Gebruik hiervoor de
aanduiding: TLV-SO4 herbeoordeling, TLV-SO3 herbeoordeling of TLV-SBO
herbeoordeling.
6. Vervolgens voegt de aanvrager de benodigde gegevens als bijlage toe aan de hulpvraag. (Zie onder).
7. De aanvraag zal op basis van de aangeleverde gegevens worden beoordeeld door een gedragswetenschapper van RiBA.

Benodigde gegevens:
1. Volledig ingevulde gegevens van de leerling in Kindkans.
2. Een actueel opp; geëvalueerd binnen een periode van 2 maanden voor de aanvraag.
Toevoegen als bijlage bij de hulpvraag in Kindkans.
3. Een handelingsgerichte overweging (van de CvB) van de so-school met betrekking tot
de noodzaak tot voortzetting van plaatsing op de so-school (al of niet geïntegreerd in
het opp). Hierin staat ook aangegeven wanneer en op welk niveau betreffende leerling uit zal stromen en de aangevraagde bekostigingscategorie; 1 (laag), 2 (midden), 3 (hoog). Toevoegen als bijlage bij de hulpvraag in Kindkans.
4. Het ondertekende RiBA ‘Aanvraagformulier herbeoordeling toelaatbaarheidsverklaring’ . Toevoegen als bijlage bij de hulpvraag in Kindkans.
5. Relevante aanvullende rapportage ter onderbouwing van de onderwijsbehoeften.
Toevoegen als bijlage bij de hulpvraag in Kindkans.

Verwerking van de hulpvraag en afgifte tlv door RiBA:
RiBA ontvangt een digitale melding van de geplaatste aanvraag. Bij het in behandeling
nemen van het dossier wordt de aanvrager op de hoogte gehouden via e-mails vanuit het
registratiesysteem Kindkans. Ook de afgifte van de tlv zal middels een e-mail van Kindkans
worden gemeld bij de aanvrager. De tlv zal vervolgens als document worden toegevoegd
aan de hulpvraag in Kindkans. Hier kan de school de tlv ophalen. Ouders ontvangen een
kopie van de tlv per beveiligde mail.

Voor vragen kunt u terecht bij:
Margreet Kraal
Onderwijskundig beleidsmedewerker
E-mail: loket@swv-riba.nl
Telefoon: 085-750 10 70