Ouderfunctionaris bij swv RiBA

Het doel van het werk van de ouderfunctionaris is de positie van ouders te versterken, zodat ze samen met school het educatief partnerschap uit kunnen voeren. Daarbij trekken school en ouders samen op met het belang van het kind voor ogen. Zij hebben het gemeenschappelijke doel om een positieve ontwikkeling voor het kind te realiseren. In dit proces kan de ouderfunctionaris ouders en school ondersteunen.
Het uitgangspunt van de ouderfunctionaris is het verhaal van de ouder en de wensen die de ouders hebben voor het kind. De ouderfunctionaris gaat hierover in gesprek tijdens een huisbezoek of neemt telefonisch contact op met de ouders . De ouderfunctionaris kan ouders ondersteunen bij gesprekken op school. De belangrijkste taak van de ouderfunctionaris is educatief partnerschap tot stand te brengen en ouders, collega’s en scholen hierin te coachen.
Educatief partnerschap houdt in: ‘Wederzijdse betrokkenheid van ouders en school om optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school’. De ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind, en gaan de dialoog aan vanuit een gelijkwaardige positie. Ze kunnen hierin gebruik maken van elkaars krachten en van elkaar leren. De ouder is hierin ervaringsdeskundige. Het is belangrijk dat ouders en school openstaan voor elkaar, elkaar niet veroordelen en doelgericht in oplossingen en mogelijkheden denken.
Ouders en school doorlopen samen een proces, waarin over en weer verwachtingen geformuleerd en geëvalueerd worden. Ook worden heldere afspraken met elkaar gemaakt over de samenwerking, en ook deze worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Dit vraagt van zowel school als ouders een tijdsinvestering. De meerwaarde hiervan is dat er oplossingen gevonden worden waar iedereen achter staat. Als ouders tevreden zijn, zorgt dit ervoor dat kinderen met plezier naar school gaan. Het verhoogt de kwaliteit van het onderwijs.
De ouderfunctionaris kan vanuit het schoolondersteuningsteam (sot) gevraagd worden contact met de ouders te leggen. De aanmelding voor de ouderfunctionaris loopt via de gedragswetenschapper van de school. Na eerste goedkeuring door de gedragswetenschapper beoordeelt de ouderfunctionaris vervolgens of de aanvraag gehonoreerd wordt. Ook kunnen ouders rechtstreeks via loket om ondersteuning door de ouderfunctionaris vragen. Hiervan zal de school en de gedragswetenschapper op de hoogte gesteld worden. De inzet van de ouderfunctionaris is flexibel. Iedere casus is anders, vraagt om maatwerk en is van tijdelijke aard.

Werkproces in Kindkans

• De ib’er bespreekt de aanvraag met de gedragswetenschapper en plaatst de hulpvraag met als titel ‘ouderfunctionaris’ in Kindkans.
• Bij akkoord geeft de gedragswetenschapper de hulpvraag de status ‘dossier compleet’ en koppelt via aanpak de ouderfunctionaris.
• De ouderfunctionaris beoordeelt vervolgens of zij de casus in behandeling neemt.
• Wanneer de casus door de ouderfunctionaris in behandeling genomen wordt, geeft de  ouderfunctionaris de hulpvraag de status ‘in behandeling’. Wanneer de hulpvraag niét in behandeling genomen wordt krijgt deze de status ‘afgewezen’ met een korte toelichting.
• Eventuele verslaglegging wordt als bijlage toegevoegd aan de hulpvraag.
• Wanneer de betrokkenheid van de ouderfunctionaris eindigt, geeft de ouderfunctionaris de hulpvraag de status ‘afgerond’.