Tlv-beleid van RiBA

Uitgangspunten

Bij de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor swv RiBA staat voorop dat de route naar de afgifte van de tlv (1) samen met ouders wordt gevoerd, (2) de leerling integraal is besproken en (3) het gesprek handelingsgericht (intensief, integer en kindgericht) is gevoerd.

Ad 1 Ouders zijn partners

Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg en opvoeding van hun kind. Zij kennen hun kind als geen ander. Ouders worden niet alleen betrokken in alle gesprekken over een kind omdat zij verantwoordelijk zijn voor hun kind, maar juist omdat zij de meeste kennis hebben over hun kind. Wij realiseren ons dat het welslagen van het onderwijs aan een kind afhankelijk is van de steun van ouders.

Ad 2 Integraal handelen: Jeugdhulp als bondgenoot

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn van kinderen in de regio. De school is tot op heden een vindplaats voor ondersteuningsvragen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. Schoolbesturen en gemeenten streven ernaar om de scholen verder te ontwikkelen tot een plaats waar de samenwerking vorm krijgt. Het is van belang dat beide spelers als partners optrekken in ondersteunings- en zorgtoewijzing aan kinderen. Jeugdhulp en onderwijs dienen elkaar op structurele wijze te ontmoeten en werkwijze en ondersteuningssystematiek op elkaar af te stemmen. De wijkteams (gebiedsteams) spelen hierbij een coördinerende rol.

Ad 3 Handelingsgericht denken en handelen

Onderwijs is gericht op het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van ieder individueel kind in een bepaalde (onderwijs)context. Afstemming op de onderwijs- en opvoedbehoeften van een kind vraagt om een procesmatige en arrangerende aanpak. School, het samenwerkingsverband en Jeugdhulp stemmen doorlopend in dit proces op het kind af. Samen ontwikkelen zij een structuur waarin passend onderwijs gerealiseerd wordt op een handelingsgerichte wijze. Ouders worden vanzelfsprekend betrokken in dit proces.

Praktische overwegingen rond de afgifte van een tlv

Indien in een breed gevoerd integraal arrangerend gesprek vastgesteld wordt dat alleen in een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, dan wordt overgegaan tot het afgeven van een tlv. De school voor speciaal (basis) onderwijs is bij voorkeur betrokken in dit gesprek. Als leerlingen vanuit een voorschoolse voorziening , bijvoorbeeld een medisch kinderdagverblijf, worden aangemeld voor speciaal (basis)onderwijs, wordt altijd een hia-gesprek (handelingsgericht integraal arrangerend) georganiseerd. Terugplaatsen vanuit het speciaal (basis)onderwijs naar de reguliere school is een reële optie en bespreekbaar.