Aanmelden bij swv RiBA

Route aanmelding externe leerling* via e-mail of telefoon

ao’er = ambulant ondersteuner
gw’er = gedragswetenschapper
hia = handelingsgericht integraal arrangeren
tlv = toelaatbaarheidsverklaring

* Vanuit een ander type onderwijs, zorginstelling met onderwijs.

Herbeoordelingen

Bij samenwerkingsverband RiBA (28.05) kan een herbeoordeling tlv aangevraagd worden voor leerlingen die woonachtig zijn binnen het postcodegebied van de BAR-gemeenten en/of al een tlv hebben die door swv RiBA is afgegeven.
Swv RiBA streeft ernaar om de voorwaarden tot en de route naar de herbeoordeling van de tlv praktisch en transparant te houden. Dit vraagt om nauwgezette samenwerking tussen de aanvrager en het samenwerkingsverband.
Wij hopen op onderstaande wijze de verwerking van herbeoordelingsvragen eenvoudiger, inzichtelijker en sneller te maken voor alle partijen.
Voor vragen of ondersteuning bij het aanmaken van een hulpvraag kunt u contact opnemen via loket@swv-riba.nl

Aanvraag van een herbeoordeling
Een aanvraag voor een herbeoordeling wordt digitaal gedaan in het administratiesysteem Kindkans. Indien u nog geen toegang heeft tot Kindkans volgt u eerst stap 1-4:

 1. De aanvrager vraagt een account aan voor Kindkans bij RiBA via onderstaand mailadres of telefoonnummer.
 2. Met het account krijgt de aanvrager toegang tot het administratiesysteem via deze link.
 3. De aanvrager voegt de leerling toe door op tab ‘hulpvragen’ te klikken en vervolgens rechts onderaan op ‘toevoegen’ te klikken.
 4. De aanvrager vult personalia, adres en relatiegegevens van de leerling én de schoolgegevens in en slaat deze op.
  Let op: controleer de adres- en mailgegevens van de ouders. Ouders krijgen een kopie van de tlv via een e-mail.
 5. De aanvrager stelt een hulpvraag ‘TLV-herbeoordeling’ op. Gebruik hiervoor de aanduiding: TLV-SO4 herbeoordeling, TLV-SO3 herbeoordeling of TLV-SBO herbeoordeling.
 6. Vervolgens voegt de aanvrager de benodigde gegevens als bijlage toe aan de hulpvraag. Zie onder.
 7. De aanvraag zal op basis van de aangeleverde gegevens worden beoordeeld door een gedragswetenschapper van RiBA.

Benodigde gegevens:

 1. Volledig ingevulde gegevens van de leerling in Kindkans. Een actueel opp.
 2. Een handelingsgerichte overweging (van de CvB) van de so-school met betrekking tot de noodzaak tot voortzetting van plaatsing op de so-school (al of niet geïntegreerd in het opp). Hierin staat ook aangegeven wanneer en op welk niveau betreffende leerling uit zal stromen en de aangevraagde bekostigingscategorie; 1 (laag), 2 (midden), 3 (hoog).
 3. Het ondertekende RiBA ‘aanvraagformulier herbeoordeling toelaatbaarheidsverklaring  toevoegen.
 4. Relevante aanvullende rapportage ter onderbouwing van de onderwijsbehoeften.

Verwerking van de hulpvraag en afgifte tlv door RiBA:
RiBA ontvangt een digitale melding van de geplaatste aanvraag. Bij het in behandeling nemen van het dossier wordt de aanvrager op de hoogte gehouden via e-mails vanuit het registratiesysteem Kindkans. Ook de afgifte van de tlv zal middels een e-mail van Kindkans worden gemeld bij de aanvrager. De tlv zal vervolgens als document worden toegevoegd aan de hulpvraag in Kindkans. Hier kan de school de tlv ophalen. Ouders ontvangen een kopie van de tlv per beveiligde mail.

Voor vragen kunt u terecht bij:
Margreet Kraal
Onderwijskundig beleidsmedewerker
loket@swv-riba.nl
085-750 10 70