Uitgangspunt van passend onderwijs is dat ieder kind onderwijs krijgt aangeboden dat aansluit op wat het kind nodig heeft. Bij voorkeur binnen het regulier onderwijs en dichtbij huis. Samen met scholen en schoolbestuurders zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning die iedere basisschool in de BAR-gemeenten biedt. Dit noemen we de basisondersteuning. Om de basisondersteuning te versterken en uit te breiden, krijgen scholen elk jaar financiële middelen van samenwerkingsverband RiBA.

Zorgplicht van het schoolbestuur

Schoolbesturen (bevoegd gezag) moeten ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt. Dit heet zorgplicht. De zorgplicht geldt voor kinderen die al op school zitten en kinderen die schriftelijk zijn aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders of verzorgers een passende plek. Dit kan zijn:

 • de eigen school;
 • een andere gewone school als de school van keuze de hulp die nodig is niet kan bieden;
 • een school voor speciaal basis onderwijs;
 • een school voor speciaal onderwijs
 • of een andere speciale voorziening

Klik hier voor uitgebreide informatie over zorgplicht in de voorschoolse periode.

Klik hier voor veelgestelde vragen over zorgplicht.

Schorsing van een leerling door een schoolbestuur

Soms is er sprake van gedragsproblematiek waardoor andere leerlingen niet optimaal kunnen leren of hun veiligheid zelfs in het geding is. In andere situaties weet de school niet direct een passende oplossing. Ook in deze situaties heeft een leerling recht op onderwijs en mag hij niet langer dan een week worden geschorst. De oplossing voor het onderwijs aan deze leerling ligt vaak in het overleg met de ouders, de school, de leerplichtambtenaar en RiBA.

Verwijdering van een leerling door een schoolbestuur

Een schoolbestuur kan om verschillende redenen een leerling verwijderen. Bijvoorbeeld als:

 • de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden;
 • de leerling zich voortdurend agressief gedraagt;
 • er ernstige ruzies zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn.)

Eerst moet het schoolbestuur naar het verhaal van de ouders en de leerkracht luisteren. Dan pas mag de school beslissen over de verwijdering van een leerling. De school moet eerst een andere school hebben gevonden in overleg met de ouders. Mochten de ouders of verzorgers het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan wordt verwacht dat de school met de ouders (en andere partners) het overleg voortzet om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan kan contact met RiBA, de leerplichtambtenaar en eventueel een onderwijsconsulent, de oplossing bieden.

Bij verwijdering van een leerling moet de leerling naar de school blijven gaan totdat de leerling terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in afwachting van verwijdering.

Klik hier voor uitgebreide informatie over toelating, schorsing en verwijdering van een leerling.

Passend onderwijs met RiBA

Passend onderwijs begint in de klas. De leerkracht speelt dagelijks in op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Voor de meeste kinderen lukt dit elke dag weer. Wanneer de basisondersteuning door de school niet voldoende blijkt, kan de school een beroep doen op het samenwerkingsverband om passende extra ondersteuning te helpen organiseren.

Klik hier voor meer helderheid rond passend onderwijs.

Signaleren met de leerkracht

De leerkracht heeft een hulpvraag bij de ondersteuning van een leerling en overlegt met de intern begeleider wat er op school gedaan kan worden om de hulpvraag te beantwoorden .

Consult gedragswetenschapper en ambulant ondersteuner

Als de leerkracht en de intern begeleider behoefte hebben aan aanvullende deskundigheid, dan kan een anoniem consult aangevraagd worden bij de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA.
Mocht de hulpvraag hierna nog niet beantwoord zijn, dan kan er na toestemming van de ouders een consult ambulante ondersteuning aangevraagd worden via de gedragswetenschapper in Kindkans. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het formulier aanvraag consult . Na afloop van het consult worden de adviezen besproken in een terugkoppelingsgesprek. Als dit voldoende is, kan het consult worden afgesloten. Zo niet dan kan het consult worden omgezet naar een arrangement via een sot-gesprek.

Klik hier voor de uitgebreide beschrijving van de toeleiding naar het sot.

Sot-gesprek

Het schoolondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleider en leerkracht(en) van de school, een orthopedagoog of kinderpsycholoog van het samenwerkingsverband RiBA, iemand van het wijkteam en de ouders. Zo nodig kunnen er nog andere deskundigen (leerplicht, jeugdverpleegkundige, enzovoort) van buiten de school uitgenodigd worden.
De ouders of verzorgers worden vanzelfsprekend altijd uitgenodigd om deel te nemen aan deze gesprekken. De instemming van de ouders met een oplossing is van groot belang voor het slagen van een consult of arrangement.
Er wordt gesproken over wat de leerling moeilijk vindt op school of thuis en wat juist
juist goed gaat? Wat vindt de leerling leuk en waar is hij of zij goed in? Het gemeenschappelijke doel is dat de leerling (weer) met plezier naar school gaat en zich zo goed mogelijk ontwikkelt (qua leren, werkhouding en sociaal gedrag) met doelen die
ook voor de leerkracht haalbaar zijn. Het overleg duurt ongeveer drie kwartier.

Arrangementen

Wanneer de leerkracht of een kind ondersteuning nodig heeft, zal gezamenlijk geprobeerd worden een passend arrangement te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een periode zijn van ambulante ondersteuning van de leerkracht door een deskundige van RiBA. Daarnaast is er een mogelijkheid om financiële middelen aan de school ter beschikking te stellen voor extra handen in de klas.

Klik hier voor meer info over een arrangement met RiBA.

Soms kan ondanks de basisondersteuning en een arrangement onvoldoende ondersteuning worden geboden op een basisschool. In dat geval zal onderzocht worden of een school voor speciaal (basis)onderwijs passend onderwijs kan bieden. Deze keuze wordt altijd gemaakt in gesprek met de leerkracht en ouders van het kind. Voor een plaats op een school in het speciaal (basis)onderwijs is altijd een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Deze kan worden afgegeven op basis van een hia-gesprek. De tlv wordt aangevraagd door de school.

Klik hier voor het tlv-beleid van RiBA

Grafiek_RiBA_stappen_scholen
Arrangement regisseurs thuiszitten

Iedereen betrokken in het onderwijsnetwerk van swv RiBA gunt kinderen een plaats op een passende school. Er ontstaan echter situaties waarin kinderen niet kunnen deelnemen aan het onderwijs zoals deze geboden wordt in een van onze scholen. In een situatie van (dreigend) thuiszitten blijft de wettelijke verantwoordelijkheid van zorgplicht leidend. Dit betekent dat het schoolbestuur van de school waar een kind is aangemeld verantwoordelijk is om passend onderwijs te ontwikkelen. Tegelijkertijd ligt er ook een verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een thuisnabij dekkend netwerk bij het samenwerkingsverband. Vanuit deze twee perspectieven volgt een gedeelde verantwoordelijkheid voor thuiszittende kinderen. Dit kan worden gerealiseerd door twee regisseurs thuiszitten aan te wijzen; één regisseur namens het schoolbestuur dat zorgplicht heeft en één regisseur namens het samenwerkingsverband.

Lees verder in het handboek intern begeleider op het intranet>algemeen

Kindkans

Het samenwerkingsverband RiBA en de intern begeleider van school gebruiken de beveiligde digitale plaats Kindkans om gegevens over de leerling op te slaan.
Voor het inloggen in Kindkans is zogenaamde twofactorauthenticatie nodig.
Dit betekent dat je inlogt met je gebruikersnaam, wachtwoord en een steeds wisselende code via een app op je smartphone. Klik hier voor de handleiding twofactorauthenticatie instellen bij Kindkans 2.0
Klik hier voor veel voorkomende problemen bij het inloggen in Kindkans

Veelgestelde vragen over de koppeling Kindkans via OSO:

Klik hier voor de handleiding van het leerlingvolgsysteem (Parnassys) naar Kindkans via OSO

 • Hoe komt het dat de bijlages wel zijn toegevoegd maar niet meekomen bij de hulpvraag?
  Er kan op verschillende manieren een bijlage toegevoegd worden aan de hulpvraag binnen de koppeling Kindkans-OSO. De eerste manier is bestand kiezen (vanuit mappen op device). Na de bestandskeuze moet er óók nog geklikt worden op bestand toevoegen, anders worden de gekozen bestanden niet opgeslagen. Dit lijkt nogal eens vergeten te worden. De tweede manier is een bestand aan de hulpvraag koppelen door te kiezen voor ‘bijlage uit map’.
 • Hoe komt het dat er direct een foutmelding komt bij het aanmaken van de hulpvraag?
  School moet bij het aanmaken van de hulpvraag kiezen voor de koppeling Kindkans-OSO, dit is de enige koppeling die werkt. (koppeling zorgvraag-OSO werkt bijvoorbeeld dus niet).
 • Hoe komt het dat de hulpvraag in het leerlingvolgsysteem de status ‘nieuw’ blijft houden? De status wijzigt pas nadat vanuit Kindkans de status gewijzigd is én nadat er in het leerlingvolgsysteem actief op ‘status updaten’ geklikt is.
 • Hoe komt het dat er onbedoelde en/of onleesbare bijlages meekomen bij de hulpvraag?
  Bij aanmaak van de hulpvraag mag alleen het blauwe vinkje ‘bijlages’ aangevinkt worden. Er komt ook automatisch een OSO-dossier mee. Wanneer alleen dit ene blauwe vinkje aanstaat is het OSO-dossier automatisch Avg proof. Dus ook vanuit de Avg is het van belang streng te zijn op dat ene blauwe vinkje.
 • Hoe komt dat het niet lukt om een hulpvraag uit Kindkans te verwijderen?
  In de vernieuwde koppeling lukt dit nog niet. Hier wordt nog aan gewerkt. Normaliter is het mogelijk om de hulpvraag te verwijderen wanneer de hulpvraag leeg gemaakt is: geen gekoppelde aanpak, overlegronde, bijlages, enz.

Overige veelgestelde vragen:

 • Ik heb nog geen account in Kindkans. Wat nu? Stuur een mail naar loket@swv-riba.nl, daar wordt de aanvraag van een account verder opgepakt.
 • Het lukt mij niet om een bestaand account toe te voegen aan bijvoorbeeld een overlegronde. Kindkans geeft aan dat de betreffende persoon al bekend is in het systeem maar de naam wordt niet getoond. Lees verder
 • Ik zie de toegevoegde bijlagen niet. Het kan zijn dat je de hulpvraag niet aanklikt zodat deze niet open gaat of
  Kindkans 2.0 past niet helemaal op je laptopscherm. Je scherm moet je rechtsboven bij de 3 puntjes eenmalig op 80% zetten. Wanneer je scherm op >80% staat valt de bijlageknop buiten het beeld.
 • Ik was uitgenodigd om een dossier in te zien. Hoe kan het dat dit niet meer lukt? Lees verder
 • Kan ik notities maken die alleen voor mezelf zichtbaar zijn in Kindkans? Lees verder
 • Er staat een verkeerde hulpvraag in het dossier. Hoe kan ik deze verwijderen? Lees verder
 • Hoe voeg ik een hulpvraag toe zónder de koppeling met het leerlingvolgsysteem ? Lees verder

Na het lezen van het bovenstaande nog vragen over Kindkans? Mail naar loket@swv-riba.nl

Sot

Het schoolondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleider en leerkracht(en) van de school, een orthopedagoog of kinderpsycholoog van het samenwerkingsverband RiBA, iemand van het wijkteam en de ouders. Zonodig kunnen er nog andere deskundigen (leerplicht, jeugdverpleegkundige, enzovoort) van buiten de school uitgenodigd worden.
De ouders of verzorgers worden vanzelfsprekend altijd uitgenodigd om deel te nemen aan deze gesprekken. De instemming van de ouders met een oplossing is van groot belang voor het slagen van een arrangement.
Er wordt gesproken over wat de leerling moeilijk vindt op school of thuis en wat juist goed gaat. Wat vindt de leerling leuk en waar is hij of zij goed in? Het gemeenschappelijke doel is dat de leerling (weer) met plezier naar school gaat en zich zo goed mogelijk ontwikkelt (qua leren, werkhouding en sociaal gedrag) met doelen die ook voor de leerkracht haalbaar zijn. Het overleg duurt ongeveer drie kwartier.

Hieronder vind je een overzicht van de formulieren die van toepassing kunnen zijn bij een sot:

Hia

Hia staat voor handelingsgericht integraal arrangeren.
Het gemeenschappelijk doel van het hia-gesprek is dat de leerling (weer) met plezier naar school kan gaan en zich zo goed mogelijk ontwikkelt in de klas en daarbuiten. Door het hia-gesprek willen we samen perspectief ontwikkelen voor de leerling. Het gesprek wordt gevoerd onder leiding van een onafhankelijke trajectbegeleider in dienst van swv RiBA. Met alle betrokkenen stellen we vast wat de leerling nodig heeft.

Hieronder vind je een overzicht van de formulieren die van toepassing kunnen zijn bij een hia:

Ouderfunctionaris

Ouders kunnen met vragen over de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften van hun kind terecht bij de ouderfunctionaris van RiBA. Zij is een onafhankelijke gesprekspartner die met hen mee kan denken.  Zij voert vooral gesprekken met ouders en andere betrokkenen zodat het  kind op een prettige manier naar een school kan (blijven) gaan.

De ouderfunctionaris kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij een lastig gesprek, het kiezen van een passende school of het leggen van contacten met andere organisaties.

De ouderfunctionaris is meestal betrokken bij kinderen die wel leerplichtig zijn maar niet naar school gaan.

De ouderfunctionaris kan rechtstreeks benaderd worden via loket@swv-riba.nl, maar ook via de intern begeleider/ kwaliteitscoördinator van de school of de gedragswetenschapper van RiBA.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De teamleden van RiBA hebben de plicht om bij te dragen aan een veilige omgeving voor de leerlingen van de scholen die verbonden zijn aan het samenwerkingsverband RiBA. Zij hebben de verantwoordelijkheid om te signaleren bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor is een meldcode met stappenplan vastgelegd. De school zal meestal als eerste de stappen van de meldcode in gang zetten en medewerkers van RiBA kunnen betrokken worden om te adviseren. De stappen leiden niet per definitie tot een melding. Er zijn ook situaties denkbaar dat de eerste signalen door een medewerker van RiBA wordt opgevangen of dat de medewerker van RiBA de situatie anders inschat dan de school en de meldcode inzet of doorzet, terwijl de school dit niet nodig acht.

Plan van aandacht RiBA 2022-2023

Privacy

Wanneer een leerling extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school zullen er gegevens nodig zijn over de behoefte aan ondersteuning van de leerling. Dit zijn persoonsgegevens als naam en adres, maar ook gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of problemen in de ontwikkeling van de leerling. De school en ook andere specialisten uit het samenwerkingsverband hebben deze gegevens nodig om de leerling te kunnen helpen. Het is goed om te weten wat de rechten zijn in verband met de privacy van de leerling.
In de handreiking voor ouders en het privacyreglement lees je hier meer over.

Po-vo

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van een leerling. Het is voor de doorgaande leerlijn belangrijk dat een leerling meteen op de juiste school geplaatst wordt.
Om de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen, onderhoudt RiBA contacten met samenwerkingsverband Koers VO.

In De OverstapRouteKaart lees je hoe een leerling overstapt naar het voortgezet onderwijs. Klik hier voor meer informatie.

Podcast voor de leerkracht

Als eerste samenwerkingsverband primair onderwijs gaan we voor jou als leerkracht een podcast uitzenden! Over onderwerpen die jou aangaan met jouw input over gedrags- en ontwikkelingsvragen die spelen in je groep.

Ben je benieuwd welke onderwerpen er al zijn besproken? Klik dan hier om naar de podcastwebpagina te gaan.

Je kunt je daar ook aanmelden voor de podcastnieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste RiBA-podcast.