Zorgplicht in de voorschoolse periode

  • De school waar u uw kind aanmeldt heeft zorgplicht vanaf het moment van schriftelijke aanmelding. Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geeft u dit meteen aan. U heeft informatieplicht;
  • Als uw kind extra ondersteuningsbehoeften heeft, organiseert de basisschool waar uw kind is aangemeld een sot-gesprek of een hia-gesprek.
  • De voorschoolse partijen zorgen voor het verzamelen en delen van de informatie die zij hebben over uw kind;
  • De basisschool zorgt voor de administratieve verwerking in Kindkans zoals gebruikelijk in de samenwerking met RiBA;
  • De basisschool nodigt deskundigen van RiBA uit voor dit gesprek;
  • Samen met u, de basisschool, RiBA en de voorschoolse partijen wordt zo goed mogelijk afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van uw kind. Er zijn verschillende mogelijkheden: de school neemt uw kind op, eventueel met een arrangement aangeboden door het samenwerkingsverband. Als er op de basisschool geen perspectief voor het kind ontwikkeld kan worden, kan doorverwezen worden naar een school voor speciaal (basis)onderwijs. In het laatste geval vraagt de betrokken basisschool een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan voor een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.

Kopregel

Tekst / toelichting o.i.d….

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ av-desktop-custom_margin

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or
misconfiguration and was unable to complete
your request.

Please contact the server administrator at
root@localhost to inform them of the time this error occurred,
and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available
in the server error log.