De ondersteuningsplanraad (opr)

Deze bestaat uit ouders en onderwijsmedewerkers en heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Elk schoolbestuur is met 1 stem vertegenwoordigd in de opr.

Oudergeleding

Eline van der Stoep
(namens OPO Albrandswaard)
Ik ben Eline van der Stoep, moeder van Lars en Sten en werkzaam bij Theater Zuidplein als programmeur en marketeer voor jeugd- en jongerentheater. Vanuit OPO Albrandswaard neem ik zitting in de opr. Ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen leren op de manier die bij hen past en dat er, wanneer dat nodig is, voldoende en passende ondersteuning voor hen beschikbaar is.
Rianne van Meer
(namens RVKO)
Ik ben Rianne van Meer. Ik woon in Rhoon en ben moeder van Eli en Ezra. We zitten al geruime tijd ‘in de molen’ om onze kinderen de juiste (leer)ondersteuning te laten ervaren. Vandaar de interesse in de opr. Ik hoop iets te kunnen betekenen voor ouders, kids en leraren.
Marjolein van Wingerden-Groenewegen van der Weijden
(namens LEV-WN)
Mijn naam is Marjolein van Wingerden – Groenewegen van der Weijden en neem deel aan de opr vanuit de scholengemeenschap LEV-WN. Ik ben getrouwd met Arjan en moeder van drie kinderen waarvan de jongste op één van de basisscholen van LEV-WN zit. LEV-WN is een scholengemeenschap met een christelijke identiteit. Ik vind het belangrijk dat het christelijk geloof een (hoofd)rol speelt in het onderwijs aan een kind. Soms loopt een kind vast. Het bieden van juiste en tijdige ondersteuning is dan essentieel voor een fijne basisschooltijd waarin een kind mag leren in de breedste zin. Met mijn deelname in de opr hoop ik hierin een bijdrage te kunnen leveren. In het dagelijks leven werk ik als (fiscaal) jurist.

Onderwijsgeleding

Leonie Kasten

(namens PCPObr)

Als bovenbouwleerkracht ben ik ondertussen al meer dan 15 jaar werkzaam binnen PCPO Barendrecht Ridderkerk.
Op dit moment werk ik als onderwijskundig ict’er op Smitshoek, De Bongerd en De Klimop. Eerder heb ik in een mr en gmr zitting gehad. Tevens heb ik een kind op één van de scholen binnen het samenwerkingsverband.
Als lid en voorzitter van de opr kan ik zeggen dat we een gedreven groep ouders en onderwijspersoneel zijn, die samen als opr een bijdrage leveren aan het (passend) onderwijs voor de leerlingen, leerkrachten en scholen.
Karlijn Tijsma

(namens so4 Yulius De Wilgen)

Ik ben Karlijn Tijsma en ik werk als orthopedagoog op Yulius de Wilgen in Barendrecht. Ik heb twee kinderen, de oudste volgt onderwijs op één van de scholen van het samenwerkingsverband. Tijdens mijn studie psychologie is mijn interesse in het lerende kind aangewakkerd. Vanaf 2009 heb ik binnen verschillende functies ervaring opgedaan in het onderwijsveld, zowel op beleidsniveau als op leerlingniveau. Vrij snel heeft het gespecialiseerd onderwijs mijn hart gestolen. Helaas is het ook in ons samenwerkingsverband zo dat er leerlingen zijn die geen onderwijs aangeboden krijgen / onderwijs aangeboden krijgen welke niet aansluit bij hun behoeften. Met elkaar puzzelen en manieren zoeken waarop het (binnen het gespecialiseerd onderwijs) voor deze leerlingen wel lukt om tot leren te komen, zie ik als een uitdaging. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband tot leren komen en wat is hiervoor nodig? Maar ook: hoe kunnen we als scholen van elkaars expertise profiteren zodat deze leerlingen thuisnabij dit passende onderwijs kunnen volgen? Binnen de opr hoop ik voor deze groep leerlingen iets bij te kunnen dragen.
Trudie van Kwawegen

(namens PIT)

Mijn naam is Trudie van Kwawegen en ik heb 2 kinderen, een jongen van 14 en een meisje van 11 jaar. Ik ben vele jaren werkzaam geweest binnen de kinderopvang, al dan niet gecombineerd met uren of dagen binnen het onderwijs. Binnen de kinderopvang werkte ik op groepen met zorgkinderen of taalachterstand. Deze doelgroep heeft altijd mijn interesse gehad. De laatste jaren werk ik volledig in het onderwijs en sinds vorig jaar op sbo De Burcht. Ik vind het belangrijk dat ouders en kinderen gezien en gehoord worden en dat we met elkaar kijken naar wat de beste ontwikkelmogelijkheden biedt aan een kind. Dat we met elkaar blijven kijken naar hoe het nu gaat en of dingen beter of duidelijker kunnen.
Marjon Auceps

(namens OZHW)

Ik werk al meer dan 25 jaar in het onderwijs. Momenteel ben ik werkzaam op obs De Reijer in Ridderkerk in de functie van intern begeleider. In voorgaande jaren heb ik in de personeelsgeleding van de mr gezeten en ben ik ook voorzitter van de mr geweest. Met deze ervaring hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie van passend onderwijs binnen dit samenwerkingsverband. Ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor het bieden van eerlijke onderwijskansen.
Xandra Hoffman

(namens so4 Yulius De Wilgen)

Ik ben Xandra Hoffmann en ben ruim 25 jaar werkzaam in het speciaal onderwijs cluster 4. Ik ben begonnen als leerkracht op een dagbehandeling op 2 verschillende locaties daarna heb ik een periode gewerkt als ambulant schoolbegeleider. Ik miste het direct contact met de leerlingen en ben toen als leerkracht gaan werken op Yulius onderwijs De Wilgen. De laatste 4 jaar vervul ik de functie/taak van ib’er. Een passende plek voor iedere leerling en op die passende plek het kunnen en willen voldoen aan de onderwijsbehoeftes op zowel pedagogisch, maar ook didactisch gebied is mijn drijfveer voor het werk binnen het speciaal onderwijs. Ik hoop met mijn ervaring in het speciaal onderwijs bij te kunnen dragen aan de opr.
Marijke van der Vorm
(namens SCPO)
Ik ben Marijke van der Vorm. Ik ben ruim 30 jaar werkzaam op de Julianaschool in Rhoon, eerst als leerkracht en de laatste 5 jaar als intern begeleider. De christelijke identiteit van de Julianaschool ervaar ik als een onmisbaar fundament bij alles wat op ons afkomt in het onderwijs. Mijn hart ligt bij de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het is mijn wens dat elk kind zich veilig kan ontwikkelen. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren.