Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?

Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met taal, lezen of rekenen of behoefte heeft aan meer begeleiding en persoonlijke aandacht. Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind of ziet dat uw kind zich niet prettig voelt, dan kunt u dit onder de aandacht brengen van de leerkracht. Wanneer de basisondersteuning door de school niet voldoende blijkt, overlegt u met de leerkracht en de intern begeleider (ib’er) over mogelijkheden voor extra ondersteuning van uw kind.
In samenwerking met RiBA kan passende extra ondersteuning geboden worden.
RiBA beschikt over orthopedagogen, kinderpsychologen en ambulant ondersteuners.

U kunt hier informatie vinden over het samenwerkingsverband RiBA.

oudersteunpunt

Passend onderwijs met RiBA

Als ouder kunt u vragen hebben over passend onderwijs op de basisschool van uw kind.
In deze brochure wordt antwoord gegeven op zoveel mogelijk vragen over passend onderwijs.
Deze brochure is ook beschikbaar in het Engels.

Hieronder ziet u welke stappen er met RiBA genomen kunnen worden voor extra ondersteuning van uw kind.

Signaleren met de leerkracht

Op school of door uzelf wordt een probleem gezien. De leerkracht en u bespreken of er ondersteuning nodig is. Het gesprek over uw kind begint met de leerkracht. Zonodig bespreekt de leerkracht de zorgen om uw kind met de intern begeleider. Dit is iemand die de ondersteuning op de school organiseert.

Gesprek met de leerkracht en de intern begeleider 

Blijkt de ondersteuning van de school niet voldoende? Dan kunnen de leerkracht en de intern begeleider (ib’er) u informeren over welke extra ondersteuning er nog meer mogelijk is voor uw kind. Indien nodig volgt met uw toestemming een aanmelding voor een sot-gesprek of hia-‏gesprek met deskundigen van RiBA.

Consult of arrangement bij RiBA

Als de leerkracht en de intern begeleider behoefte hebben aan aanvullende deskundigheid bij de ondersteuning van uw kind, dan kan een anoniem consult aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband RiBA door de school.
Mocht de hulpvraag hierna nog niet beantwoord zijn, dan kan er na uw toestemming een consult ambulante ondersteuning aangevraagd worden door de school voor een kortdurende ondersteuning van de leerkracht.  Als dit niet voldoende helpend is, dan kan een arrangement worden aangevraagd via het sot-gesprek. Een arrangement is een langer durende ondersteuning van de leerkracht van uw kind. Indien wenselijk kan meteen een arrangement worden toegekend via het sot.

Sot-gesprek

Het sot-gesprek is een kort gesprek tussen u, de leerkracht, de intern begeleider van de school, deskundigen van RiBA en het wijkteam van de gemeente. Sot staat voor schoolondersteuningsteam.
Er  zal tijdens dit gesprek gezamenlijk geprobeerd worden een passend arrangement voor uw kind  te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een periode zijn van ambulante ondersteuning aan de leerkracht door een ambulant ondersteuner van RiBA. Daarnaast is er een mogelijkheid om financiële middelen aan de school ter beschikking te stellen voor extra handen in de klas.

U kunt hier meer informatie vinden over het sot-gesprek.
Ook beschikbaar in het Engels

Ouder-enquête

Bent u betrokken (geweest) bij een sot-gesprek over uw kind?
We willen graag weten wat u vindt van RiBA. Zo kunnen we ons werk verbeteren waar het nodig is. De meeste vragen kunt u beantwoorden met ja of nee.
De geschatte invultijd is 5 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

Klik hier voor het invullen van de ouder-enquête.

“Het beste in ieder kind boven halen, daar doen wij graag
iets extra’s voor! ”
Hia-gesprek

Heeft het gesprek over uw kind meer tijd nodig? Dan nemen we de tijd in een hia-gesprek om met elkaar te begrijpen hoe uw kind zich ontwikkelt en welke ondersteuning daarbij kan helpen. Hia staat voor handelingsgericht integraal arrangeren.
In het hia-gesprek wordt samen met u, de school, het wijkteam en deskundigen rond het kind, onderzocht welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft.

Soms heeft uw kind onvoldoende baat bij de basisondersteuning op de basisschool en de extra ondersteuning van RiBA. Een school voor speciaal (basis)onderwijs kan dan een betere keuze zijn. Deze keuze kan gemaakt worden in het hia-gesprek waarbij ook deskundigen van de school voor speciaal (basis)onderwijs kunnen aansluiten. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de intern begeleider of directeur van de school waar uw kind staat ingeschreven.

U kunt hier meer informatie vinden over het hia-gesprek.
Ook beschikbaar in het Engels

Ouder-enquête

Bent u betrokken (geweest) bij een hia-gesprek over uw kind?
We willen graag weten wat u vindt van RiBA. Zo kunnen we ons werk verbeteren waar het nodig is. De meeste vragen kunt u beantwoorden met ja of nee.
De geschatte invultijd is 5 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

Klik hier voor het invullen van de ouder-enquête.

Scholen waar swv RiBA mee samenwerkt

Swv RiBA werkt samen met verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio.
De Burcht is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) in Ridderkerk.
U kunt hier meer informatie vinden over sbo de Burcht.
De Wilgen is een school voor speciaal onderwijs (so) in Barendrecht.
U kunt hier meer informatie vinden over de Wilgen.

Informatie over andere scholen in de regio vindt u hier.

Zorgplicht van het schoolbestuur

Schoolbesturen (bevoegd gezag) moeten ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt. Dit heet zorgplicht. De zorgplicht geldt voor kinderen die al op school zitten en kinderen die schriftelijk zijn aangemeld. U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar. De school zoekt in overleg met de ouders of verzorgers een passende plek. Dit kan zijn:

  • de eigen school;
  • een andere gewone school als de school van keuze de hulp die nodig is niet kan bieden;
  • een school voor speciaal basis onderwijs;
  • een school voor speciaal onderwijs
  • of een andere speciale voorziening

Klik hier voor veelgestelde vragen over zorgplicht.

Klik hier voor uitgebreide informatie over zorgplicht in de voorschoolse periode.

Schorsing van een leerling door een schoolbestuur

Soms is er sprake van gedragsproblematiek waardoor andere leerlingen niet optimaal kunnen leren of hun veiligheid zelfs in het geding is. In andere situaties weet de school niet direct een passende oplossing. Ook in deze situaties heeft een leerling recht op onderwijs en mag hij niet langer dan een week worden geschorst. De oplossing voor het onderwijs aan deze leerling ligt vaak in het overleg met u, de school, de leerplichtambtenaar en RiBA.

Verwijdering van een leerling door een schoolbestuur

Een schoolbestuur kan om verschillende redenen een leerling verwijderen. Bijvoorbeeld als:

  • de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden;
  • de leerling zich voortdurend agressief gedraagt;
  • er ernstige ruzies zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn).

Eerst moet het schoolbestuur naar het verhaal van de ouders en de leerkracht luisteren. Dan pas mag de school beslissen over de verwijdering van een leerling. De school moet eerst een andere school hebben gevonden in overleg met de ouders. Mochten de ouders of verzorgers het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan wordt verwacht dat de school met de ouders (en andere partners) het overleg voortzet om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan kan contact met RiBA, de leerplichtambtenaar en eventueel een onderwijsconsulent, de oplossing bieden.

Bij verwijdering van een leerling moet de leerling naar de school blijven gaan totdat de leerling terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in afwachting van verwijdering.

Klik hier voor uitgebreide informatie over toelating, schorsing en verwijdering van een leerling.

Ouderfunctionaris

U kunt met vragen over de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften van uw kind terecht bij de ouderfunctionaris van RiBA. Zij is een onafhankelijke gesprekspartner die met u mee kan denken.  Zij voert vooral gesprekken met u en andere betrokkenen zodat uw kind op een prettige manier naar een school kan (blijven) gaan.

De ouderfunctionaris kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij een lastig gesprek, het kiezen van een passende school of het leggen van contacten met andere organisaties.

De ouderfunctionaris is meestal betrokken bij kinderen die wel leerplichtig zijn maar niet naar school gaan.

U kunt de ouderfunctionaris rechtstreeks benaderen via loket@swv-riba.nl maar ook via de intern begeleider/ kwaliteitscoördinator van de school of de gedragswetenschapper van RiBA.

Kindkans

Het samenwerkingsverband RiBA en de intern begeleider van de school van uw kind gebruiken de beveiligde digitale plaats Kindkans om gegevens over de extra ondersteuning van uw kind op te slaan. U heeft het recht om de gegevens in het digitale dossier van uw kind in te zien. Hieronder ziet u stap voor stap de uitleg over de toegang tot de gegevens van uw kind.

Dyslexie

Download hier het aanmeldformulier voor dyslexieonderzoek.

Voortgezet onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind.
Het is voor de doorgaande leerlijn belangrijk dat uw kind meteen op de juiste school geplaatst wordt.
Om de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen, onderhoudt RiBA contacten met samenwerkingsverband Koers VO.

Heeft u een vraag over de overstap naar de middelbare school?
Klik hier voor meer informatie over De OverstapRoute. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De teamleden van RiBA hebben de plicht om bij te dragen aan een veilige omgeving voor de leerlingen van de scholen die verbonden zijn aan het samenwerkingsverband RiBA. Zij hebben de verantwoordelijkheid om te signaleren bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor is een meldcode met stappenplan vastgelegd. De school zal als eerste de stappen van de meldcode in gang zetten en medewerkers van RiBA kunnen betrokken worden om te adviseren. De stappen leiden niet per definitie tot een melding. Er zijn ook situaties denkbaar dat de eerste signalen door een medewerker van RiBA worden opgevangen of dat de medewerker van RiBA de situatie anders inschat dan de school en de meldcode inzet of doorzet, terwijl de school dit niet nodig vindt.

De meldcode heeft de volgende stappen:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega (eventueel Veilig Thuis raadplegen).
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen over melden en/of hulp organiseren.

Privacy en uw rechten

Wanneer uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school zullen er gegevens nodig zijn over de behoefte aan ondersteuning van uw kind. Dit zijn persoonsgegevens als naam en adres, maar ook gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of problemen in de ontwikkeling van uw kind. De school en ook andere specialisten uit het samenwerkingsverband hebben deze gegevens nodig om uw kind te kunnen helpen.
Het is voor u goed om te weten wat de rechten zijn in verband met de privacy van uw kind.
In de handreiking voor ouders en het privacyreglement leest u hier meer over.

De Functionaris Gegevensbescherming van RiBA is José Schildwacht, j.schildwacht@cedgroep.nl

Privacy tool

De privacy tool is een digitale tool en geeft u overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.

Ga voor meer informatie naar de privacy tool.

Klacht of een geschil met RiBA?

Soms kunt u als ouder of verzorger een verschil van mening hebben met RiBA of een klacht hebben over ons. Samen komen we er misschien niet uit. Dan is het mogelijk om een onafhankelijke commissie mee te laten kijken of een onafhankelijke mediator te laten bemiddelen. We adviseren om voor het indienen van een klacht of geschil eerst de informatie te lezen op www.onderwijsgeschillen.nl