Extra ondersteuning voor je kind

Heeft je kind extra ondersteuning nodig op school? Dan gaat school met je in gesprek over de mogelijkheden voor je kind.  Uitgangspunt is dat ieder kind onderwijs krijgt dat aansluit op wat je kind nodig heeft. Dit heet passend onderwijs. We houden hierbij rekening met wat de school van je kind kan bieden.

Zo vinden wij passend onderwijs

Het vinden van passend onderwijs is maatwerk. Elk kind is anders en daardoor is elk traject weer anders. Wel hebben we vaste tools op weg naar passend onderwijs.

Signaleren

Een hulpvraag signaleren, begint vaak thuis of in de klas. Je ziet dat je kind hulp nodig heeft. Of de leerkracht ziet het en bespreekt het met jou. Soms nodigt de leerkracht ook de intern begeleider uit voor een gesprek. De intern begeleider organiseert de extra ondersteuning op school. Met elkaar bespreken jullie welke vorm van ondersteuning er mogelijk is voor je kind.

Consulten

Zo kan de school een consult aanvragen bij het samenwerkingsverband. Een consult wil zeggen dat de school een van onze deskundigen inschakelt om de leerkracht advies te geven. Bijvoorbeeld over het gedrag van je kind. Het doel van een consult is om passende extra ondersteuning te realiseren. Na het consult vermeldt de deskundige het advies in Kindkans, dit is een beveiligde digitale omgeving. De school bespreekt de uitkomsten van het consult met jou.

Sot-gesprek

Sot is het schoolondersteuningsteam. Als ouder ben je onderdeel van dit team. Als de hulpvraag van de leerkracht via een consult nog niet is beantwoord, organiseert school een sot-gesprek. Hiervoor word je als ouder uitgenodigd. Ook kun je toegang krijgen tot Kindkans, waar je informatie vindt die nodig is voor het gesprek. School kan je helpen om toegang te krijgen tot Kindkans. Andere leden van het sot zijn de leerkracht, de intern begeleider, onze gedragswetenschapper, de betrokken ambulant ondersteuner en soms nog andere experts. In een sot-gesprek onderzoek je samen welke extra ondersteuning nodig is voor je kind. In de meeste gevallen zijn er al stappen aan vooraf gegaan. Bijvoorbeeld een gesprek met de intern begeleider of een consult van een gedragswetenschapper en/of de ambulant ondersteuner. Uitkomst van het gesprek kan bijvoorbeeld zijn dat je kind een arrangement krijgt. Dat betekent vaak langdurige ondersteuning van een half jaar voor de leerkracht. Het doel is dat je kind weer met plezier naar school gaat en zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Een sot-gesprek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. En als ouder ontvang je altijd een verslag van de school met daarin de gemaakte afspraken.

Voorbereiden

Lees hoe je je als ouder kunt voorbereiden op een sot-gesprek.

Enquête

Ben je betrokken geweest bij een sot-gesprek over je kind? Fijn als je onze enquête wilt invullen. Zo kunnen wij ons werk verder verbeteren. Invullen duurt ongeveer 5 minuten en de meeste vragen kun je beantwoorden met ja of nee. De enquête is anoniem.

Arrangement

Heeft je kind extra ondersteuning nodig dan krijgt hij dat in de vorm van een ‘arrangement’. Kort gezegd staat in zo’n arrangement beschreven welke extra activiteiten de school gaat ondernemen in het belang van jouw kind. Een arrangement kan de uitkomst zijn van een sot-gesprek.

Er zijn verschillende arrangementen:

  • Arrangement voor ambulante ondersteuning
    De leerkracht krijgt ondersteuning bij het in kaart brengen van en het afstemmen op de onderwijsbehoeften van je kind. Deze hulp komt van ambulante ondersteuners. Dit zijn leerkrachten met ervaring op dit gebied. Dit arrangement loopt een half jaar. De ambulant  ondersteuner maakt een verslag met nieuwe observaties en adviezen. De school deelt het verslag met jou als ouder.
  • Passendonderwijsarrangement (poa)
    Dit arrangement bestaat uit financiële middelen die wij beschikbaar stellen aan een schoolbestuur. Doel is dat meerdere leerlingen in de klas en op de school kunnen profiteren van het arrangement.

Hia-gesprek

Als blijkt dat alle extra ondersteuning op school niet voldoende is, dan word je uitgenodigd voor een hia-gesprek. Hia staat voor handelingsgericht integraal arrangeren, dat houdt in dat er met alle betrokkenen toegewerkt wordt naar nieuw onderwijsperspectief voor je kind.

Het gesprek wordt gevoerd onder leiding van een onafhankelijke trajectbegeleider van ons samenwerkingsverband. Bij het gesprek zijn aanwezig: ouder(s), leerkracht, intern begeleider en de schoolcontactpersoon of een medewerker van het wijkteam. En eventuele externe deskundigen, als jij daar toestemming voor geeft. Denk aan een logopedist. Je mag zelf ook iemand meenemen. Denk aan een professional, een familielid of de ouderfunctionaris van ons samenwerkingsverband. Samen bespreek je hoe je kind zich ontwikkelt en welke extra ondersteuning daarbij kan helpen. Overstappen naar het speciaal (basis)onderwijs kan een uitkomst zijn. Als ouder krijg je een verslag van het gesprek.

Voorbereiden

Lees hoe je je als ouder kunt voorbereiden op hia-gesprek.

Enquête

Ben je betrokken geweest bij een hia-gesprek over je kind? Fijn als je onze enquête wilt invullen. Zo kunnen wij ons werk verder verbeteren. Invullen duurt ongeveer 5 minuten en meeste vragen kun je beantwoorden met ja of nee. De enquête is anoniem.

Toelaatbaarheidsverklaring

Voor een plaats op een school in het speciaal (basis)onderwijs is altijd een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. School kan deze tlv aanvragen bij ons samenwerkingsverband op basis van het hia-gesprek. Bij de afgifte van een tlv hebben wij 3 uitgangspunten:

  1. Je bent als ouder als partner betrokken geweest bij de route naar een tlv. Jij kent je kind als geen ander.
  2. Je kind is integraal besproken, wat betekent dat jeugdhulp en onderwijs de werkwijze en ondersteuningssystematiek op elkaar hebben afgestemd.
  3. Alle gesprekken zijn handelingsgericht gevoerd, dus volgens een procesmatige en arrangerende aanpak die afgestemd is op je kind.

Als het samenwerkingsverband vaststelt dat een gespecialiseerde school het beste past bij de onderwijsbehoeften van je kind, dan geven we een tlv af.