Ons ondersteuningsplan

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA is actief in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR-gemeenten).

RiBA werkt hecht samen met alle scholen en heeft goede contacten met scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in de regio. Samen zorgen wij dat ieder kind in deze regio het basisonderwijs krijgt wat het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Lees meer in ons ondersteuningsplan 2020-2024

Onze scholen

Albrandswaard

 • cbs Julianaschool
 • cbs de Parel
 • obs de Overkant
 • obs Portland
 • obs Valckesteyn
 • Don Boscoschool (Dalton)
 • de Grote Reis (Dalton)
Barendrecht

 • cbs de Ark
 • cbs Groen van Prinsterer
 • cbs de Hoeksteen
 • cbs het Kompas
 • cbs Smitshoek
 • cbs de Vrijenburg
 • obs de Draaimolen
 • obs de Driehoek
 • obs de Tweemaster
 • obs de Zeppelin (Dalton)
 • Schaepmanschool(Jenaplan)
 • de Trinoom (Montessori)
 • so de Wilgen 

Ridderkerk

 • cbs de Bongerd
 • cbs de Driemaster
 • cbs de Fontein
 • cbs de Klimop
 • cbs de Regenboog
 • cbs de Wingerd
 • obs de Bosweide
 • obs de Botter
 • obs de Noord
 • obs de Piramide
 • obs de Reijer
 • Schaepmanschool(Jenaplan)
 • sbo de Burcht

   

Klik in de plattegrond op de ballonnen voor de adresgegevens en websites van de scholen.

Onze medewerkers

De gedragswetenschappers van RiBA zijn medewerkers met een afgeronde wetenschappelijke opleiding als psycholoog of orthopedagoog. Indien noodzakelijk kunnen zij handelingsgerichte diagnostiek uitvoeren bij leerlingen. De resultaten van het handelingsgerichte onderzoek leiden tot nieuwe inzichten en daarmee handelingsadviezen voor in de groep bij deze leerling.

Onze ambulant ondersteuners hebben allemaal gewerkt in het speciaal (basis)onderwijs. Hun ervaring hebben zij aangevuld met post-hbo-opleidingen.

Klik hier voor het overzicht van onze medewerkers >>
Klik hier voor het overzicht van onze vacatures >>

Voorschoolse voorzieningen

Voorschoolse voorzieningen zoals kinderdagverblijf en peuterspeelgroep zijn de voorlopers van het regulier of speciaal (basis)onderwijs. Voorschoolse voorzieningen, basisscholen, BAR-gemeenten en RiBA zorgen samen voor een goede overdracht van de kinderen.

Een ambulant ondersteuner van RiBA kan betrokken zijn bij de aanloop en overgang naar groep 1 van de basisschool.

Veelgestelde vragen over zorgplicht:

 • Wanneer heeft een school zorgplicht? Het bestuur van de school heeft zorgplicht zodra een leerling schriftelijk is aangemeld.
 • Vanaf welke leeftijd start de zorgplicht? De zorgplicht geldt bij schriftelijke aanmelding vanaf 3 jarige leeftijd.
 • Het kind staat al ingeschreven bij een andere school. Welk schoolbestuur heeft nu de zorgplicht? Het bestuur van de school van voorkeur van ouders heeft zorgplicht. Dus ook wanneer een leerling ingeschreven staat op een school en ouders melden zich schriftelijk aan bij een andere school, dan heeft de school waar het kind het meest recent aangemeld is de zorgplicht. Deze situatie kan voorkomen bij o.a. verhuizing of wanneer ouders ontevreden zijn over de huidige school.
 • Moet de school iedere leerling waar zij zorgplicht voor heeft opnemen? Nee, de school heeft 6 weken de tijd om een passende plek op een andere school te vinden. Deze periode kan eenmalig met 4 weken verlengd worden.
 • Mag de school een leerling weigeren? Ja, dit mag . Een school mag weigeren wanneer de school vol is, hier moet dan wel een helder toelatingsbeleid over gevoerd worden. Een school mag ook weigeren wanneer ouders de grondslag van de school niet respecteren dan wel onderschrijven. Beleid dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte benadeelt ten opzichte van overige leerlingen is niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om een maximum te stellen aan het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft.

Speciaal (basis)onderwijs

Scholen voor speciaal (basis)onderwijs richten zich op kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan het regulier basisonderwijs kan bieden. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met een verstandelijke/lichamelijke beperking of met ernstige gedragsproblemen. RiBA heeft goede contacten met sbo de Burcht en so de Wilgen in de BAR-gemeenten en met meerdere scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio.

Voortgezet onderwijs (vo)

Om de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen, onderhoudt RiBA werkcontacten met samenwerkingsverband Koers VO.

Wijkteams van de BAR-gemeenten

De wijkteams zijn verantwoordelijk voor de hulp die geboden kan worden vanuit de Jeugdwet. Zij hebben de zorg over de kinderen in hun gebied en kunnen met hun informatie en kennis een belangrijke bijdrage leveren aan passend onderwijs op basis van de Jeugdwet.
Website wijkteams gemeente Barendrecht >>
Website wijkteams gemeente Albrandswaard >>
Website wijkteams gemeente Ridderkerk >>

Medezeggenschap

RiBA kent twee organen voor medezeggenschap:

Ondersteuningsplanraad (opr)
Deze bestaat uit ouders en onderwijsmedewerkers en heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Alle besturen worden vertegenwoordigd in de opr op basis van één stem per schoolbestuur.
De opr-leden stellen zich graag aan u voor.
U kunt mailen met de opr: ondersteuningsplanraad@swv-riba.nl

Medezeggenschapsraad (mr)
Deze bestaat uit drie medewerkers van RiBA. De mr heeft advies- en instemmingsrecht op personele aangelegenheden.

Organisatie en bestuurlijke inrichting

Bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA zijn acht schoolbesturen aangesloten. De stichting kent als organen het college van bestuur (bestaand uit de directeur-bestuurder) en de raad van toezicht (bestaand uit een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers van alle deelnemende schoolbesturen en de opr).


Het kernberaad bestaat uit directeuren van de deelnemende schoolbesturen en adviseert de directeur-bestuurder over het te voeren beleid van het swv.

Informatiebeveiliging- en privacy beleidsplan

Klik hier voor het informatiebeveiliging- en privacy beleidsplan.

Jaarverslag swv Passend Onderwijs RiBA 2023

Jaarverslag 2023

Communicatieplan

Het Samenwerkingsverband ziet communicatie als een middel om de gestelde doelen en visie, zoals verwoord in het RiBA Ondersteuningsplan 2020-2024, te kunnen realiseren. Hierbij zijn onderstaande uitgangspunten leidend.

 1. We communiceren op basis van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en bij voorkeur met ouders en leerlingen in de school. Het samenwerkingsverband is ondersteunend voor deze communicatie.
 2. We communiceren handelingsgericht en vanuit pedagogisch optimisme; we denken vanuit kansen en mogelijkheden voor kinderen en ouders.
 3. We communiceren open en transparant; we zeggen wat we doen en kunnen en doen wat we zeggen.

In het communicatieplan RiBA leest u meer over hoe de communicatie verloopt, met wie een gesprek gevoerd wordt, wat het doel van het gesprek is, wie gesprekspartners kunnen zijn en met welke instrumenten.

In onderstaand schema een overzicht van alle betrokken partners.
(Klik op de hotspots voor de toelichtingen)

1
2
3
4
5
6
1

Kind

Kinderen en hun belangen staan centraal in ons samenwerkingsverband. Het is in het belang van onze leerlingen dat er een open, integrale en oplossingsgerichte wijze van gespreksvoering wordt gehanteerd.

2

Ouder(s) en/of voogd

Ouders zijn waardevolle gesprekspartners. Zij kennen hun kind het beste.

3

Leerkrachten en ib-ers van de scholen

Het gebeurt in de klas. De ib’er van de school verbindt ondersteuningsvragen van de leerkracht met het samenwerkingsverband.

4

Partners en medewerkers van SWV RiBA

Onze medewerkers leveren vanuit hun functie en expertise een bijdrage aan de ontwikkeling van passend onderwijs voor leerlingen. Om passend onderwijs te ontwikkelen is vaak de inbreng van partners buiten het onderwijsveld van groot belang.

5

OPR en MR-P

OPR stemt in met het ondersteuningsplan (OP) en de begroting, bespreekt beleidsontwikkelingen, geeft feedback op beleid en geeft aanzet tot nieuw beleid. De MR-Personeel doet dit ten aanzien van personeelsbeleid van ons samenwerkingsverband.

6

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) geeft feedback op beleid en houdt toezicht op correcte uitvoering van beleid.