De ondersteuning die elke school biedt

De ondersteuning die iedere basisschool biedt, noemen we de basisondersteuning. Als samenwerkingsverband hebben we hierover afspraken gemaakt met de scholen. De verantwoordelijkheid voor het bieden van basisondersteuning ligt bij de school, wat betekent dat het samenwerkingsverband in principe geen basisondersteuning biedt. We kunnen wel incidenteel de leerkracht adviseren.

Afspraken over basisondersteuning

Dit zijn de afspraken die we als samenwerkingsverband met elkaar gemaakt hebben over de basisondersteuning.

 • Elke school werkt planmatig en handelingsgericht. De school past systematisch de principes toe van handelingsgericht werken.
 • Elke school is in staat om preventieve en lichte ondersteunende interventies uit te voeren in de klas. Dat wil zeggen dat deze handelingen tot het handelingsrepertoire van de school behoren:
  • Het toepassen van dyslexie- en dyscalculieprotocollen.
  • Het bieden van ondersteuning aan leerlingen met een taalachterstand.
  • Het tegemoetkomen aan verschillen in cognitieve of sociaal-emotionele eigenschappen tussen leerlingen.
  • Het bieden van begeleiding in kleine groepjes of een prikkelarme werkplek.
  • Het werken met een aanpak ter regulering van gedrag.
  • Het werken met een pestprotocol en protocol medische handelingen.
  • Het treffen van een onderwijsvoorziening voor meer- of hoogbegaafde leerlingen.