Een passende plek? Jouw zorg!

Als schoolbestuur moet je ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt. Dat heet zorgplicht. De zorgplicht heb je voor leerlingen die al op school zitten, maar ook voor kinderen die alleen nog maar schriftelijk zijn aangemeld. Als een kind meer nodig heeft dan basisondersteuning, zoek je als schoolbestuur een passende plek in overleg met de ouders of verzorgers. Dit kan zijn:

  • De eigen school, eventueel met een arrangement
  • Een andere reguliere school als de eigen school geen passende hulp kan bieden
  • Een school voor speciaal (basis)onderwijs
  • Een andere speciale voorziening

Zorgplicht vanaf aanmelding

Als ouders hun kind bij een school binnen jouw bestuur aanmelden, dan heb je vanaf dat moment zorgplicht. Ouders hebben informatieplicht en moeten bij aanmelding aangeven als zij verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Als ouders toestemming geven, delen eventuele voorschoolse organisaties informatie die zij hebben over het kind. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, stem je samen met de ouders, het samenwerkingsverband en de voorschoolse partijen af over de ondersteuningsbehoeften van het kind. Je organiseert hiervoor een sot- of hia-gesprek en nodigt hierbij deskundigen van het samenwerkingsverband uit. Als na een hia-gesprek blijkt dat een kind beter past in het gespecialiseerd onderwijs, vraag je hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan. Je verwerkt de administratieve gegevens in Kindkans.

Zorgplicht en schorsing

Als je een leerling schorst, heb je nog steeds zorgplicht voor deze leerling. Schorsen kan aan de orde zijn bij gedragsproblemen die storend zijn voor andere leerlingen of voor de veiligheid. Schorsen mag voor maximaal 1 week, want de leerling heeft recht op onderwijs. Ga als schoolbestuur zo snel mogelijk in overleg met ouders, de leerplichtambtenaar en een medewerker van ons samenwerkingsverband voor het vinden van een passende oplossing.

Zorgplicht en verwijdering

Je kunt een leerling om verschillende redenen verwijderen. Bijvoorbeeld als je een leerling niet de nodige ondersteuning kunt bieden, of als een leerling zich voortdurend agressief gedraagt of als er ernstige ruzies zijn met de leerling of zijn ouders. Wel moet je als schoolbestuur luisteren naar het verhaal van de ouders en de leerkracht, voordat je besluit een leerling te verwijderen. Bij verwijdering blijft de zorgplicht gelden en daarom moet je vooraf een andere school helpen vinden, in overleg met de ouders. Lukt dit niet, dan neem je contact op met ons samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en eventueel een onderwijsconsulent. In de tussentijd moet de leerling naar school blijven gaan. Je kunt hem dus niet schorsen in afwachting van de verwijdering. Mochten de ouders of verzorgers het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan zet je het overleg met de ouders en andere betrokkenen voort om een geschikte plek te vinden. Lukt het als school om een geschikte plek te vinden en ouders blijven weigeren, dan hoef je een kind geen onderwijs meer te bieden. Dit gaat in overleg met de leerplichtambtenaar. Tijdens dit proces ben je wel verplicht om een leerling onderwijs te bieden. Dit kan bijvoorbeeld door de leerling naar school te laten gaan of door hem huiswerk te geven.

Zorgplicht en thuiszitten

Soms ontstaan er situaties waardoor leerlingen niet kunnen deelnemen aan het onderwijs. Voor leerlingen die thuiszitten, blijft de zorgplicht gelden. Dit betekent dat je als schoolbestuur van de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld verantwoordelijk bent om passend onderwijs te ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben wij als samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid voor een dekkend netwerk. Daarmee zijn we samen verantwoordelijk voor thuiszittende kinderen en pakken we de situatie gezamenlijk aan, met 2 regisseurs thuiszitten: 1 namens het schoolbestuur en 1 namens ons samenwerkingsverband.

Veelgestelde vragen over zorgplicht

Een schoolbestuur heeft zorgplicht vanaf het moment dat een leerling zich schriftelijk aanmeldt.

De zorgplicht geldt voor kinderen vanaf 3 jaar, die schriftelijk zijn aangemeld door de ouders.

Het bestuur van de school van voorkeur van de ouders heeft zorgplicht. Dus het schoolbestuur waar de ouders hun kind het meest recent hebben aangemeld.

Nee, de school heeft 6 weken de tijd om een passende plek op een andere school te vinden. Deze periode kan eenmalig met 4 weken verlengd worden.

Ja, dit mag in 2 gevallen. Wanneer de school vol is, hiervoor moet een helder toelatingsbeleid zijn. Of wanneer ouders de grondslag van de school niet respecteren of onderschrijven. Een extra ondersteuningsbehoefte van een leerling is geen reden om een leerling te weigeren. Het is ook niet toegestaan om een maximum te stellen aan het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft.