Zorgplicht is leidend

Als een leerling thuiszit, blijft de wettelijke verantwoordelijkheid van zorgplicht leidend. Dit betekent dat je als schoolbestuur verantwoordelijk bent om passend onderwijs te ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben wij als samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een thuisnabij dekkend netwerk.

Registratie van thuiszitters

Voor de onderwijsinspectie geven wij 4 keer per jaar gegevens door over thuiszitters van de basisscholen die bij ons zijn aangesloten. Met het oog op privacy halen wij deze gegevens uit Kindkans. Als school zorg je dus voor een melding van thuiszitten in Kindkans met een korte toelichting.

Aanpak thuiszitten

Wij voeren structureel gesprekken met de leerplichtambtenaren over thuiszittende leerlingen.

Daarnaast wijzen we 2 regisseurs thuiszitten aan: 1 namens het schoolbestuur en 1 namens ons samenwerkingsverband. Doel van deze samenwerking is vanuit handelingsgericht werken vast te stellen wat een leerling nodig heeft en te zorgen dat een leerling weer volledig of deels naar school gaat.