Soms is extra ondersteuning nodig

Soms heeft een leerling meer nodig. Als school kun je dan een beroep doen op ons samenwerkingsverband. Met elkaar gaan we op zoek naar passend onderwijs. Uitgangspunt is dat iedere leerling onderwijs krijgt aangeboden dat aansluit op wat de leerling nodig heeft.

Het vinden van passend onderwijs is maatwerk. Elke leerling is anders en hierdoor is elk traject weer anders. Wel hebben we vaste tools die we inzetten om passend onderwijs te vinden.

Signalering

Een hulpvraag signaleren, begint vaak in de klas. Als je als leerkracht ziet dat een leerling extra hulp nodig heeft, bespreek je dit met de intern begeleider en met de ouders. Samen bespreek je welke vorm van ondersteuning er mogelijk is voor de leerling.

Consult

Als de leerkracht en de intern begeleider behoefte hebben aan aanvullende deskundigheid, dan kunnen zij in een kort, anoniem consult overleggen met de gedragswetenschapper van ons samenwerkingsverband. Als het nodig is, kan de intern begeleider in overleg met de gedragswetenschapper een consult ambulante ondersteuning aanvragen. De intern begeleider gebruikt hiervoor het aanvraagformulier consult. De school stelt de ouders op de hoogte van het consult.  De ambulant ondersteuner koppelt de bevindingen terug aan de leerkracht en intern begeleider en stelt ook de gedragswetenschapper op de hoogte. De leerkracht en intern begeleider bespreken de uitkomsten van het terugkoppelingsgesprek met de ouders. Als de hulpvraag beantwoord is, sluit de ambulant ondersteuner het consult af in Kindkans. Zo niet dan vraagt de intern begeleider een sot-gesprek aan. Bekijk de hele route in het schema.

De route

Sot-gesprek

Tijdens een gesprek met het schoolondersteuningsteam (sot) bespreek je wat een leerling moeilijk vindt op school of thuis en wat juist goed gaat. Het doel is dat de leerling passend onderwijs krijgt, waardoor hij  weer met plezier naar school gaat en zich zo goed mogelijk ontwikkelt. De doelen moeten uiteraard haalbaar zijn voor de leerkracht. Bij het gesprek zijn aanwezig: de intern begeleider, de leerkracht, een gedragswetenschapper en ambulant ondersteuner van ons samenwerkingsverband, de schoolcontactpersoon vanuit het wijkteam en vanzelfsprekend de ouders. Als het nodig is, kunnen er nog andere deskundigen aansluiten, denk aan de leerplichtambtenaar of een jeugdverpleegkundige. Het overleg duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Arrangement

Als de hulpvraag via een consult nog niet beantwoord is, kan een arrangement nodig zijn. Dit betekent dat een leerkracht een half jaar hulp krijgt van een ambulant ondersteuner. Samen stellen we doelen en werken we aan een aanpak om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de behoefte van de leerling. Lees meer over de verschillende arrangementen.

  • Arrangement voor ambulante ondersteuning
    De leerkracht krijgt ondersteuning bij het in kaart brengen van en het afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Deze hulp komt van ambulante ondersteuners. Dit zijn leerkrachten met ervaring op dit gebied. Dit arrangement loopt een half jaar. De ambulant  ondersteuner maakt een verslag met nieuwe observaties en adviezen. De school deelt het verslag met ouders.
  • Passendonderwijsarrangement (poa)
    Het passendonderwijsarrangement bestaat uit financiële middelen voor sbo- en so-onderwijsondersteuningsvragen. Het poa is bedoeld om preventief in te zetten en de ondersteuningsmogelijkheden van de school te versterken. Met het poa wordt de nadruk gelegd op het preventief inzetten van ondersteuning door meer handen in de klas, het behalen van kortetermijndoelen, het opdoen van succeservaring en het voorkomen van de neerwaartse spiraal in de ontwikkeling van de leerling. Het poa kan ook ingezet worden voor de aanschaf van materiaal. Als de school kansen ziet om tegelijkertijd het arrangement ook ten bate van andere leerlingen in te zetten en op deze wijze een groepsinzet ontwikkelt, juicht RiBA dat van harte toe.

Hia-gesprek

Is er een nieuw onderwijsperspectief nodig voor een leerling dan volgt er een hia. Hia staat voor handelingsgericht integraal arrangeren. Het gesprek wordt gevoerd onder leiding van een onafhankelijke trajectbegeleider van ons samenwerkingsverband. Bij het gesprek zijn aanwezig: de ouders, leerkracht, intern begeleider, de gedragswetenschapper, de ambulant ondersteuner en iemand van het wijkteam. En eventuele externe deskundigen, met toestemming van de ouders. De ouders mogen zelf ook iemand meenemen, denk aan een professional, een familielid of de ouderfunctionaris van ons samenwerkingsverband. Alle betrokkenen stellen met elkaar vast wat de leerling nodig heeft om met plezier naar school te gaan en zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Een uitkomst kan zijn dat een school voor speciaal (basis)onderwijs beter past bij de leerling.

Toelaatbaarheidsverklaring

Voor een plaats op een school in het speciaal (basis)onderwijs is altijd een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. School kan deze tlv aanvragen bij ons samenwerkingsverband op basis van het hia-gesprek. Bij de afgifte van een tlv hebben wij 3 uitgangspunten:

  1. De ouders zijn als partners betrokken geweest bij de route naar een tlv.
  2. De leerling is integraal besproken, wat betekent dat jeugdhulp en onderwijs de werkwijze en ondersteuningssystematiek op elkaar hebben afgestemd.
  3. Alle gesprekken zijn handelingsgericht gevoerd, dus volgens een procesmatige en arrangerende aanpak die afgestemd is op de leerling.

Als wij vaststellen dat een gespecialiseerde school het beste tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, dan geven we een tlv af.